Kermit Ueland's BD - Ft Lawton, WAshington (Kermit, far right)